Spracovanie osobných údajov

Súhlas so spracúvaním osobných údajov na marketingové účely

 

Ja Zákazník a registrovaný užívateľ (ďalej aj ako „dotknutá osoba“) služieb poskytovaných spoločnosťou Zľavy pre Vás s.r.o., so sídlom: Kollárova 73, 036 01 Martin, IČO: 50 402 293, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 66010/L (ďalej len „Zľavy pre Vás s.r.o.“ alebo „prevádzkovateľ“) alebo ako žiadateľ o registráciu za účelom využívania služieb spoločnosti Zľavy pre Vás s.r.o. súhlasím so spracúvaním mojich osobných údajov spoločnosťou Zľavy pre Vás s.r.o. v spolupráci s poskytovateľom služieb Peniaze - Záložňa s.r.o., so sídlom: Dlhá 95C, 010 09 Žilina, IČO: 46 635 637, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 56499/L (ďalej len „Peniaze – Záložňa s.r.o.“ alebo ako „spolupracujúca spoločnosť“). Tento súhlas osobitne dobrovoľne udeľujem na účely marketingovej činnosti, čo zahŕňa vykonávania prieskumov, ankiet, podpory predaja a poskytovania komplexného servisu a poradenstva, zisťovania názorov na spokojnosť s poskytovanými službami a realizovanými službami a za účelom poskytovania a zasielania marketingových správ, reklamných informácií, ponúk produktov a služieb, informácií o akciách zo strany spoločnosti Zľavy pre Vás s.r.o. a jej spolupracujúcich spoločností Zároveň súhlasím s tým, aby spoločnosť Zľavy pre Vás s.r.o. poskytla moje osobné údaje spoločnosti Peniaze - Záložňa s.r.o. (tretia strana) za účelom zasielania reklamy a ponúk služieb a produktov spoločnosti Peniaze - Záložňa s.r.o. Zároveň súhlasím, aby na účely priameho marketingu, reklamy a ponúk produktov a služieb spoločnosti Zľavy pre Vás s.r.o. a jej spolupracujúcich spoločností v kontakte so mnou využívala automatické volacie a komunikačné systémy bez ľudského zásahu, telefax a elektronickú poštu vrátane služby krátkych textových správ SMS a multimediálnych správ MMS.

Tento súhlas sa vzťahuje na osobné údaje poskytnuté spoločnosti Zľavy pre Vás s.r.o. prostredníctvom registračného formulára spoločnosti Zľavy pre Vás  s.r.o. a poskytnuté v uzatvorenej písomnej Rámcovej zmluve o poskytovaní služieb ako aj osobné údaje, ktoré spoločnosť Zľavy pre Vás s.r.o. získala na spracúvanie zo strany tretích osôb a to v ich aktuálnej podobe, v akej ich spoločnosť Zľavy pre Vás s.r.o. o mojej osobe spracúva.

Zároveň beriem na vedomie, že moje osobné údaje môžu byť poskytnuté a spracúvané aj inými fyzickými a právnickými osobami a to na základe ich poverenia spoločnosťou Zľavy pre Vás s.r.o. udeleného v písomnej zmluve uzatvorenej medzi týmito poverenými osobami a spoločnosťou Zľavy pre Vás s.r.o. resp. jej spolupracujúcimi spoločnosťami a to výlučne na marketingové účely. V takom prípade beriem na vedomie, že budem zo strany spoločnosti Zľavy pre Vás s.r.o., resp. jej spolupracujúcich spoločností o tejto skutočnosti informovaný najneskôr v lehote 3 mesiacov odo dňa poverenia sprostredkovateľa spracúvaním mojich osobných údajov, ak nebudem o tejto skutočnosti už skôr informovaný zo strany povereného sprostredkovateľa. Tento súhlas udeľujem dobrovoľne a o dobrovoľnosti tohto súhlasu som bol vopred poučený pričom jeho udelenie nie je nijako podmienené pod hrozbou odmietnutia zmluvného vzťahu, poskytnutia služieb zo strany spoločnosti Zľavy pre Vás s.r.o. Tento súhlas udeľujem na dobu 10 rokov odo dňa udelenia súhlasu, pričom som si vedomý môjho práva kedykoľvek tento súhlas písomne na adresu sídla spoločnosti Zľavy pre Vás s.r.o. odvolať. Odvolanie súhlasu nadobudne účinnosť dňom jeho doručenia spoločnosti Zľavy pre Vás s.r.o., ak nie je v odvolaní súhlasu uvedené inak. Zároveň potvrdzujem, že všetky osobné údaje som poskytol dobrovoľne, sú pravdivé, správne a aktuálne. Zároveň vyhlasujem, že mi boli vopred oznámené všetky skutočnosti v zmysle § 15 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) a tiež bol riadne poučený o všetkých svojich právach dotknutej osoby podľa zákona o ochrane osobných údajov.

 

Doplňujúce informácie:

 1. Dotknutou osobou sa rozumie každá fyzická osoba, ktorej sa osobné údaje týkajú.
 2. Prevádzkovateľom sa rozumie každý, kto sám alebo spoločne s inými vymedzí účel spracúvania osobných údajov, určí podmienky ich spracúvania a spracúva osobné údaje vo vlastnom mene; ak účel, prípadne aj podmienky spracúvania osobných údajov ustanovuje zákon, priamo vykonateľný právne záväzný akt Európskej únie alebo medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, prevádzkovateľom je ten, kto je na plnenie účelu spracúvania za prevádzkovateľa ustanovený alebo kto spĺňa zákonom, priamo vykonateľným právne záväzným aktom Európskej únie alebo medzinárodnou zmluvou, ktorou je Slovenská republika viazaná, ustanovené podmienky.
 3. Sprostredkovateľom sa rozumie každý, kto spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa, v rozsahu a za podmienok dojednaných s prevádzkovateľom v písomnej zmluve podľa § 8 zákona o ochrane osobných údajov a v súlade s týmto zákonom.
 4. Oprávnenou osobou sa rozumie každá fyzická osoba, ktorá prichádza do styku s osobnými údajmi v rámci svojho pracovnoprávneho vzťahu, štátnozamestnaneckého pomeru, služobného pomeru, členského vzťahu, na základe poverenia, zvolenia alebo vymenovania, alebo v rámci výkonu verejnej funkcie, a ktorá spracúva osobné údaje v rozsahu a spôsobom určeným v poučení podľa § 21 zákona o ochrane osobných údajov.
 5. Dotknutá osoba je oprávnená žiadať od oprávnenej osoby, ktorá získava jej osobné údaje preukázanie jej totožnosti alebo hodnoverné preukázanie príslušnosti oprávnenej osoby k subjektu, v mene ktorého koná. Oprávnená osoba je povinná takejto žiadosti dotknutej osoby bez zbytočného odkladu vyhovieť.

 

Poučenie o právach dotknutej osoby:

 1. Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať
 2. potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,
 3. vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod zákona o ochrane osobných údajov; pri vydaní rozhodnutia podľa odseku 4 tohto poučenia je dotknutá osoba oprávnená oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií,
 4. vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie,
 5. vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 6. opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 7. likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
 8. likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
 9. blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby,
 10. právo dotknutej osoby podľa tohto odseku písm. e. a f., možno obmedziť len ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona, alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana dotknutej osoby, alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb. Takéto obmedzenie je Prevádzkovateľ povinný bez zbytočného odkladu oznámiť dotknutej osobe a Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.
 11. Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti má právo u prevádzkovateľa namietať voči
 12. spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu a žiadať ich likvidáciu,
 13. využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) zákona o ochrane osobných údajov (sú to: titul, meno, priezvisko, adresa) na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo
 14. poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) zákona o ochrane osobných údajov (sú to: titul, meno, priezvisko, adresa) na účely priameho marketingu.
 15. Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má právo u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) zákona o ochrane osobných údajov vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka dotknutej osoby je oprávnená, prevádzkovateľ je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie dotknutá osoba namietala, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.
 16. Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má právo u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu prevádzkovateľa, ktoré by malo pre ňu právne účinky alebo významný dosah, ak sa takéto rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej osobných údajov. Dotknutá osoba má právo žiadať prevádzkovateľa o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom prevádzkovateľ je povinný žiadosti dotknutej osoby vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu v lehote najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia jej žiadosti. Dotknutá osoba nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov prevádzkovateľ vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke dotknutej osoby, alebo ak prevádzkovateľ na základe zmluvy prijal iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby.
 17. Dotknutá osoba je oprávnená uplatniť žiadosť písomne na adresu sídla prevádzkovateľa, ústne do zápisnice v mieste sídla prevádzkovateľa. Ak dotknutá osoba uplatní svoje právo
 18. písomne a z obsahu jej žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo, žiadosť sa považuje za podanú podľa tohto zákona; žiadosť podanú elektronickou poštou alebo faxom dotknutá osoba doručí písomne najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania,
 19. osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa domáha a kedy a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a podpis dotknutej osoby; kópiu zápisnice je prevádzkovateľ povinný odovzdať dotknutej osobe,
 20. u sprostredkovateľa podľa písmena a. alebo písmena b., je tento povinný túto žiadosť alebo zápisnicu odovzdať prevádzkovateľovi bez zbytočného odkladu.
 21. Dotknutá osoba pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať úradu návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.
 22. Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva môže uplatniť zákonný zástupca.
 23. Ak dotknutá osoba nežije, jej práva, ktoré mala podľa tohto zákona, môže uplatniť blízka osoba.
 24. Žiadosť dotknutej osoby podľa ods. 1 písm. a. až c., e. až h. a ods. 2 až 4 tohto poučenia vybaví prevádzkovateľ bezplatne.
 25. Žiadosť dotknutej osoby podľa ods. 1 písm. d. tohto poučenia vybaví prevádzkovateľ bezplatne okrem úhrady vo výške, ktorá nemôže prekročiť výšku účelne vynaložených vecných nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie dotknutej osobe, ak osobitný zákon neustanovuje inak.
 26. Prevádzkovateľ je povinný písomne vybaviť žiadosť dotknutej osoby podľa odsekov 1 až 4 tohto poučenia najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti.
 27. Dotknutá osoba podľa § 16 ods. 1 zákona o ochrane osobných údajov je povinná do príslušného informačného systému prevádzkovateľa poskytnúť len pravdivé osobné údaje a v prípade zmeny je povinná tieto nahlásiť bezodkladne prevádzkovateľovi. Za poskytnutie nepravdivých údajov zodpovedá ten, kto ich do informačného systému poskytol (dotknutá osoba) a Úrad na ochranu osobných údajov môže tejto osobe uložiť pokutu.

 

V ______________________ dňa _____________________

 

Meno, priezvisko a vlastnoručný podpis: ___________________

 

© 2016 Zľavy pre Vás s.r.o.    web design h24