Obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY
Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti Zľavy pre Vás s.r.o. pre účasť Zákazníkov v zľavovom systéme s využitím zľavovej karty Zľavy pre Vás s.r.o. v oblasti predaja tovaru a poskytovania služieb

1./ Výklad pojmov
Na účely týchto Všeobecných obchodných podmienok sa rozumie:
VOP – všeobecné obchodné podmienky
Poskytovateľ - spoločnosť Zľavy pre Vás s.r.o., so sídlom Čsl. armády 3, 036 01 Martin, IČO: 50 402 293, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, Vložka č. 66010/L. Poskytovateľ je obchodnou spoločnosťou, ktorá v rámci svojej podnikateľskej činnosti realizuje zľavový program a v rámci toho zabezpečuje a prevádzkuje systém zavedenia, správy a užívania zľavových kariet.
• Kontaktné údaje poskytovateľa:
poštová adresa: Čsl. armády 3, 036 01 Martin
email: info@zlavyprevas.sk
tel. č.: 0903 423 818

Zľavová karta „Zľavy pre Vás s.r.o.“ (ďalej len zľavová karta) - zľavová karta, vydaná spoločnosťou Zľavy pre Vás s.r.o. s určitou dobou platnosti. S vlastníctvom platnej zľavovej karty je spojené právo na poskytnutie určitých výhod. Na účely týchto VOP sa pod pojmom zľavová karta vždy rozumie platná a aktívna zľavová karta, ak nie je v týchto VOP výslovne uvedené inak. Zľavová karta je individuálne určiteľná hnuteľná vec, ktorá má určitú hodnotu oceniteľnú v peniazoch. Zľavová karta je plastová karta, ktorú obdrží zákazník na základe úspešnej registrácie u poskytovateľa a po zaplatení poplatku za jej vydanie. Zľavová karta slúži na identifikáciu zákazníka ako nositeľa práv spojených s jej vlastníctvom. Zľavová karta obsahuje identifikačné číslo zákazníka (zákaznícke číslo), ktorý je vlastníkom zľavovej karty a označenie poskytovateľa). Zákazník ako vlastník zľavovej karty je účastníkom zľavového programu prevádzkovaného poskytovateľom.
Zľavový program - program v rámci ktorého poskytovateľ umožní zákazníkovi uplatniť u partnerov poskytovateľa právo na poskytnutie výhod - zľavy na tovar alebo služby poskytované partnermi poskytovateľa alebo využiť iné služby poskytované partnermi poskytovateľa alebo čerpať iné výhody, ktoré sú spojené s vlastníctvom zľavovej karty poskytovateľa (právo na poskytnutie výhod). Účasť v zľavovom programe vzniká nadobudnutím vlastníckeho práva k zľavovej karte.
Zákazník - fyzická osoba, ktorá je občanom Slovenskej republiky, s trvalým pobytom v Slovenskej republike, ktorá najneskôr v deň podania žiadosti o vydanie zľavovej karty u poskytovateľa dovŕšila vek 18 rokov, a ktorá splnila podmienky poskytovateľa pre úspešnú registráciu ako zákazníka poskytovateľa, a s ktorou bola uzatvorená zmluva o poskytnutí výhod, a ktorej bola vydaná zľavová karta s prideleným zákazníckym číslom. Zákazníkom je vždy spotrebiteľ v zmysle platných právnych predpisov Slovenskej republiky.
Potenciálny zákazník - fyzická osoba, ktorá si podala žiadosť o vydanie zľavovej karty prostredníctvom webovej stránky poskytovateľa www.zlavyprevas.sk alebo prostredníctvom krátkej textovej správy SMS. Uzatvorením zmluvy o poskytnutí výhod s poskytovateľom a po súčasnom zaplatení poplatku za vydanie zľavovej karty podľa aktuálne platného cenníka poskytovateľa sa potenciálny zákazník stáva zákazníkom.
Partner – právnická osoba alebo fyzická osoba podnikateľ, ktorá v rámci svojej podnikateľskej činnosti predáva tovar alebo poskytuje služby, a ktorá na základe zmluvného vzťahu s poskytovateľom akceptuje výhody zákazníkov poskytovateľa plynúce z oprávneného použitia zľavovej karty.
Zmluva o poskytnutí výhod – je spotrebiteľská zmluva uzatváraná prostriedkami diaľkovej komunikácie, ktorú uzatvára poskytovateľ a zákazník, predmetom ktorej je úprava vzájomných práv a povinností zmluvných strán v súvislosti so zaradením zákazníka do zľavového programu.
Právo na poskytnutie výhod – právo spojené s vlastníctvom zľavovej karty, ktoré oprávňuje zákazníka využívať výhody
Výhody - zľavy na tovar alebo služby poskytované partnermi poskytovateľa alebo iné vybrané služby poskytované partnermi poskytovateľa, ktoré sú spojené s vlastníctvom zľavovej karty poskytovateľa. Druh výhody, ktorú je zákazník oprávnený u toho ktorého partnera čerpať je vždy zverejnený na webovej stránke poskytovateľa www.zlavyprevas.sk.
Trvanlivý nosič - prostriedok, ktorý umožňuje zákazníkovi alebo poskytovateľovi uchovať jemu adresované informácie spôsobom umožňujúcim ich použitie v budúcnosti na časové obdobie zodpovedajúce účelu týchto informácií a ktorý umožňuje nezmenené reprodukovanie uložených informácií, najmä papier, e-mail, USB kľúč, CD, DVD, pamäťová karta, pevný disk počítača.
Služby záložne - finančné služby partnera, poskytujúceho v rámci svojho predmetu podnikania služby záložne, spočívajúce v poskytovaní peňažných prostriedkov, ktoré sú zabezpečené záložným právom zriadeným k predmetu záložného práva (zálohu), ktorým môže byť okrem iných zľavová karta.

2./ Úvodné ustanovenia
1. Tieto VOP vydáva poskytovateľ s cieľom úpravy podmienok a pravidiel využívania zľavového programu. Tieto VOP sú záväzné pre poskytovateľa a všetkých zákazníkov a pre potenciálnych zákazníkov v rozsahu v akom sa na nich ustanovenia týchto VOP vzťahujú.
2. Tieto VOP poskytovateľa sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o poskytnutí výhod, ktorú uzatvára poskytovateľ so zákazníkom za účelom zaradenia zákazníka do zľavového programu. Odchylné ustanovenia zmluvy o poskytnutí výhod majú prednosť pred ustanoveniami týchto VOP. Odchýlky od týchto VOP musia byť medzi zmluvnými stranami dohodnuté písomnou formou, inak sú neplatné.

3./ Zaradenie do zľavového programu
1. Poskytovateľ zaradí do zľavového programu len osobu, ktorá bola úspešne zaregistrovaná ako zákazník poskytovateľa, s ktorou uzatvoril zmluvu o poskytnutí výhod, a ktorá zaplatila poplatok za vydanie zľavovej karty podľa aktuálne platného cenníka poskytovateľa. Zákazník sa stáva účastníkom zľavového programu okamihom nadobudnutia vlastníckeho práva k zľavovej karte.
2. Zákazníkom sa môže stať len fyzická osoba – spotrebiteľ, ktorá:
a. je občanom Slovenskej republiky,
b. má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt,
c. najneskôr v deň podania žiadosti o vydanie zľavovej karty u poskytovateľa dovŕšila vek 18 rokov,
d. je plne spôsobilá na právne úkony,
e. úplne a pravdivo uviedla údaje potrebné pre registráciu,
f. akceptuje VOP poskytovateľa viažuce sa k zľavovému programu,
g. riadne zaplatí poplatok za vydanie zľavovej karty podľa aktuálne platného cenníka poskytovateľa.
3. Každý je oprávnený podať u poskytovateľa žiadosť o registráciu a to vyplnením registračného formulára prostredníctvom webovej stránky poskytovateľa www.zlavyprevas.sk alebo prostredníctvom krátkej textovej správy SMS, alebo písomne zaslaním vyplneného registračného formulára na adresu sídla poskytovateľa. Poskytovateľ môže zaregistrovať zákazníka aj na základe jeho akceptácie návrhu Zmluvy o poskytnutí výhod, ktorá mu bola predložená zo strany poskytovateľa, avšak len za predpokladu, že spĺňa podmienky podľa bodu 2 tohto článku VOP.
4. Pri registrácii je potenciálny zákazník povinný zvoliť možnosť, či v prípade úspešného zaradenia do zľavového programu má/ nemá záujem využívať finančné služby záložne.
Potenciálny zákazník, ktorý v žiadosti o registráciu uvedie, že má záujem využívať služby záložne je povinný vyplniť dodatočné údaje a predložiť doklady požadované poskytovateľom. Potenciálny zákazník odoslaním vyplnenej žiadosti o registráciu, v ktorej uvedie, že má záujem využívať tiež služby záložne zároveň súhlasí s poskytnutím ním uvedených osobných údajov partnerovi, poskytujúcemu služby záložne. Poskytovateľ je oprávnený odmietnuť žiadosť o registráciu potenciálneho zákazníka na účely využívania služieb záložne, v prípade ak potenciálny zákazník nespĺňa osobitné podmienky pre čerpanie a využívanie služieb záložne. V takom prípade umožní potenciálnemu zákazníkovi registráciu pre využívanie ostatných výhod vyplývajúcich z účasti v zľavovom programe. Splnenie/ nesplnenie podmienok pre registráciu podľa tohto bodu posudzuje poskytovateľ na základe údajov uvedených potenciálnym zákazníkom v žiadosti o registráciu. Na schválenie žiadosti o registráciu podľa tohto bodu nemá zákazník právny nárok.
5. V prípade neschválenia žiadosti o registráciu na účely využívania služieb záložne je potenciálny zákazník alebo zákazník oprávnený kedykoľvek opakovane, najskôr však po uplynutí 30 dní odo dňa poslednej neschválenej žiadosti o registráciu, požiadať o registráciu za účelom využívania služieb záložne. Poskytovateľ v tomto prípade vždy vykoná posúdenie splnenia podmienok pre takúto registráciu.
6. V prípade schválenia registrácie aj na účely využívania služieb záložne podľa bodu 4 poskytne poskytovateľ potenciálnemu zákazníkovi zľavu z poplatku za vydanie zľavovej karty vo výške 100%.
7. Ak zákazníkovi, ktorý je zaregistrovaný v zľavovom programe ale súčasne sa jeho registrácia nevzťahuje na možnosť využívania služieb záložne, bude dodatočne schválená žiadosť o registráciu za účelom využívania služieb záložne, nemá tento zákazník právo na vrátenie poplatku zaplateného za vydanie zľavovej karty, ktorý zaplatil pri registrácii.
8. Potenciálny zákazník je povinný pri registrácii uviesť len pravdivé, platné a úplné informácie. V opačnom prípade zodpovedá za škodu spôsobenú poskytovateľovi, resp. iné voči nemu uplatnené nároky alebo sankcie, z dôvodu porušenia tejto jeho povinnosti.
9. Zákazník vyhlasuje, že pri podaní žiadosti o registráciu, pri uzatvorení zmluvy o poskytnutí výhod nie je pod vplyvom omamných látok ani iných návykových látok a je plne zodpovedný za svoje konanie. Podaním žiadosti zákazník súhlasí, že môže byť telefonicky kontaktovaný poskytovateľom za účelom potvrdenia povinných údajov zákazníka uvedených v žiadosti alebo za účelom doplnenia ďalších údajov zákazníka v súvislosti s podanou žiadosťou. Zákazník berie na vedomie, že neposkytnutie uvedeného potvrdenia alebo údajov môže mať za následok zamietnutie žiadosti o registráciu.
10. Splnenie podmienok pre registráciu osoby ako zákazníka posudzuje poskytovateľ. Na schválenie žiadosti o registráciu nemá zákazník právny nárok.
11. Po úspešnej registrácii uzavrie poskytovateľ so zákazníkom zmluvu o poskytnutí výhod a zároveň po zaplatení poplatku za vydanie zľavovej karty podľa aktuálne platného cenníka poskytovateľa, vydá zákazníkovi zľavovú kartu. Zmluva o poskytnutí výhod sa uzatvára na dobu určitú, a to od jej podpisu oboma zmluvnými stranami do dátumu platnosti zľavovej karty, ktorý je vyznačený priamo na zľavovej karte poskytovateľa (ako termín skončenia zmluvy o poskytnutí výhod), ktorú poskytovateľ odovzdá zákazníkovi ako poslednú. Pred dohodnutým termínom skončenia zmluvy o poskytnutí výhod môžu zmluvné strany zmluvu o poskytnutí výhod ukončiť spôsobom uvedeným vo VOP a v zmysle platných právnych predpisov Slovenskej republiky. Platnosť zmluvy o poskytnutí výhod je možné predĺžiť formou dodatku potvrdeného oboma zmluvnými stranami, ktorý bude uzatvorený na základe žiadosti zákazníka o vydanie novej zľavovej karty, s novým termínom platnosti a to i opakovane. Platnosť zmluvy o poskytnutí výhod je vždy viazaná na platnosť poslednej vydanej zľavovej karty zákazníkovi. Skončením platnosti poslednej zľavovej karty vydanej zákazníkovi zároveň končí platnosť zmluvy o poskytnutí výhod. Ak má zákazník záujem o predĺženie platnosti zmluvy o poskytnutí výhod, musí požiadať poskytovateľa o vydanie novej zľavovej karty, s novou dobou platnosti. Zľavová karta sa zákazníkovi doručuje prostredníctvom kuriérskej spoločnosti DPD do vlastných rúk zákazníka a to bezodkladne po uzatvorení zmluvy o poskytnutí výhod a zaplatení poplatku za vydanie zľavovej karty podľa aktuálne platného cenníka poskytovateľa.
12. Registrácia zákazníka je bezplatná, vydanie zľavovej karty je spoplatnené podľa aktuálneho platného cenníka poskytovateľa.
13. Každý zákazník má nárok na vydanie len jednej zľavovej karty.
14. Okamihom zaradenia zákazníka do zľavového programu získava zákazník právo na poskytnutie výhod v neobmedzenom rozsahu. Právo na poskytnutie výhod je viazané na vlastníctvo platnej zľavovej karty. Po skončení platnosti zľavovej karty právo zákazníka na poskytnutie výhod zaniká.

4./ Práva a povinnosti spojené s vlastníctvom zľavovej karty
1. Zľavová karta vydaná zákazníkovi je majetkom zakazníka. Zákazník nadobudne vlastnícke právo k zľavovej karte okamihom kumulatívneho splnenia nasledovných podmienok, a to uzavretia zmluvy o poskytnutí výhod a zaplatení poplatku za vydanie zľavovej karty podľa aktuálne platného cenníka poskytovateľa. Zľavová karta sa vydáva na meno zákazníka. Akékoľvek práva (najmä právo na poskytnutie výhod) a povinnosti spojené s vlastníctvom zľavovej karty je oprávnený vykonávať výlučne registrovaný zákazník, ktorého zákaznícke číslo, pridelené poskytovateľom je uvedené na karte, t.j. vlastník karty. Na výkon práv a povinností spojených s vlastníctvom zľavovej karty nie je možné splnomocniť tretiu osobu, ktorá by konala v mene zákazníka.
2. Zákazník je jediným oprávneným nositeľom práva na poskytnutie výhod.
3. Zľavová karta je ihneď po jej doručení zákazníkovi aktívna a pripravená k použitiu pri uplatňovaní zliav a iných výhod a zákazník je oprávnený využívať všetky práva spojené s jej vlastníctvom, okrem práva na využitie služieb partnera poskytujúceho služby záložne v prípade, ak zákazníkovi nebola schválená registrácia za účelom využívania služieb záložne.
4. Je výlučným právom zákazníka či výhody zľavového programu využije alebo nevyužije.
5. Zákazník je povinný zľavovú kartu chrániť pred jej stratou, zničením, poškodením alebo odcudzením. V prípade straty alebo odcudzenia zľavovej karty je zákazník povinný túto skutočnosť bezodkladne ohlásiť poskytovateľovi. Poskytovateľ na základe žiadosti zákazníka, vydá novú zľavovú kartu za poplatok podľa aktuálne platného cenníka poskytovateľa a zároveň pridelí zákazníkovi nové zákaznícke číslo. Poskytovateľ stratenú alebo odcudzenú zľavovú kartu trvale zablokuje. V prípade mechanického poškodenia karty, ktoré znemožňuje riadne uplatňovanie práv spojených s vlastníctvom zľavovej karty, poskytovateľ na žiadosť zákazníka vymení takto zničenú zľavovú kartu za novú a to za poplatok podľa aktuálne platného cenníka poskytovateľa. V prípade zneužitia karty neoprávnenou osobou, nesie zodpovednosť za prípadné škody v celom rozsahu zákazník.
6. S vlastníctvom zľavovej karty nie je spojený žiadny záväzok zákazníka odporúčať zľavový program poskytovateľa. Akúkoľvek inú činnosť, okrem uplatňovania práva na poskytnutie výhod, vykonáva zákazník výhradne na vlastnú zodpovednosť.
7. Zákazník nemá nárok žiadať od poskytovateľa peňažnú náhradu za neposkytnutie výhody zo strany partnera, ktoré poskytovateľ nemohol vlastným konaním ovplyvniť.
8. Zákazník berie na vedomie, že v prípade ak sa jeho registrácia (účasť) v zľavovom programe nevzťahuje na poskytnutie služieb záložne, je partner poskytujúci služby záložne oprávnený odmietnuť takémuto zákazníkovi poskytnutie svojich služieb.
9. Aktuálny zoznam partnerov spolu s uvedením výhod, ktoré je zákazník oprávnený u konkrétneho partnera čerpať je uvedený na webovej stránke poskytovateľa www.zlavyprevas.sk.
10. Zákazník je povinný pri uplatnení výhody spojenej s vlastníctvom zľavovej karty u partnera vždy preukázať svoje právo na poskytnutie výhody zľavovou kartou. Zákazník berie na vedomie, že partner môže požadovať od osoby, ktorá zľavovú kartu predložila, platný identifikačný doklad a to za účelom preukázania práva osoby na poskytnutie výhod a za účelom overenia platnosti zľavovej karty. Pri nepredložení požadovaného dokladu osobou uplatňujúcou právo na poskytnutie výhod alebo v prípade dôvodných pochybností o totožnosti tejto osoby je partner oprávnený odmietnuť poskytnutie výhody a to bez nároku zákazníka na akúkoľvek kompenzáciu.
11. Zákazník je povinný svoje právo na poskytnutie výhod uplatniť u partnera včas pred poskytnutím tovaru alebo služby. Zákazník si je plne vedomý, že v prípade neskorého uplatnenia práva na poskytnutie výhody u partnera, resp. neskorom preukázaní práva na poskytnutie výhody, mu nemusí byť príslušná výhoda poskytnutá.
12. Zľavová karta má určitú majetkovú hodnotu, ktorá je oceniteľná v peniazoch. Uvedené platí len v prípade ak je zľavová karta platná a aktívna.
13. Zľavovú kartu je možné zaťažiť právom tretej osoby, najmä no nie výlučne je spôsobilá byť predmetom záložného práva (záloh). V prípade ak zákazník použije zľavovú kartu ako predmet záložného práva a dôjde k výkonu tohto záložného práva, je poskytovateľ oprávnený zľavovú kartu odkúpiť od tejto tretej osoby (napr. záložného veriteľa). V prípade ak poskytovateľ odkúpi zľavovú kartu zákazníka od tretej osoby je poskytovateľ oprávnený požadovať od zákazníka zaplatenie sumy, za ktorú poskytovateľ zľavovú kartu odkúpil od tretej osoby (kompenzácia) spolu s poplatkom za odkúpenie zľavovej karty od tretej osoby vo výške 20,- EUR. O uplatnení nároku poskytovateľa v zmysle predchádzajúcej vety poskytovateľ písomne upozorní zákazníka a súčasne mu doručí upomienku na zaplatenie kompenzácie a poplatku za odkúpenie zľavovej karty od tretej osoby. Zákazník sa zaväzuje túto sumu poskytovateľovi uhradiť v lehote 15 dní odo dňa doručenia upomienky poskytovateľa na úhradu. Na dĺžku lehoty splatnosti podľa predchádzajúcej vety nemá vplyv lehota podľa článku 7 bod. 4 týchto VOP.
14. V prípade omeškania zákazníka so zaplatením kompenzácie a poplatku za odkúpenie zľavovej karty od tretej osoby podľa bodu 13 tohto článku VOP je poskytovateľ oprávnený požadovať od zákazníka zaplatenie zákonného úroku z omeškania, prípadne iné nevyhnutne vynaložené náklady spojené s uplatnením, či vymáhaním dlžnej sumy. Ak nebude dlžná suma zo strany zákazníka uhradená, je poskytovateľ oprávnený uplatniť svoju pohľadávku na príslušnom súde, prípadne postúpiť pohľadávku na vymáhanie tretej osobe.
15. Okamihom zaťaženia zľavovej karty právom tretej osoby dochádza k dočasnému obmedzeniu možnosti čerpania výhod spojených s vlastníctvom zľavovej karty. Prevodom vlastníctva zľavovej karty na tretiu osobu stráca zákazník právo na poskytnutie výhod spojené s vlastníctvom zľavovej karty. Právo na poskytnutie výhod spojené s vlastníctvom zľavovej karty je neprenosné a prevodom vlastníctva zľavovej karty neprechádza na nadobúdateľa zľavovej karty, ale zaniká.
16. Ak dôjde k zaťaženiu zľavovej karty právom tretej osoby, je zákazník povinný túto skutočnosť bezodkladne oznámiť poskytovateľovi a to písomne na adresu sídla poskytovateľa alebo prostredníctvom elektronickej pošty na emailovú adresu poskytovateľa: info@zlavyprevas.sk alebo prostredníctvom krátkej textovej správy SMS na tel. čísle poskytovateľa: 0903 423 818. Rovnako je zákazník povinný poskytovateľa informovať o prevode vlastníckeho práva k zľavovej karte na tretiu osobu.
17. Zákazník je povinný bezodkladne oznámiť poskytovateľovi každú zmenu údajov, ktoré uviedol pri registrácii. Za prípadné škody vzniknuté porušením uvedenej povinnosti zodpovedá zákazník. Zákazník si je plne vedomý, že v prípade neoznámenia zmien v zmysle tohto bodu VOP a uplatnenia práva na poskytnutie výhody prostredníctvom zľavovej karty obsahujúcej neaktuálne údaje, poskytovateľ negarantuje poskytnutie výhody spojenej s vlastníctvom zľavovej karty.

5/ Práva a povinnosti poskytovateľa
1. Poskytovateľ uzatvára s obchodnými partnermi dohody, ktoré umožňujú zákazníkom nadobúdať výhody pri poskytovaní zliav z cien tovarov a služieb alebo v súvislosti s využívaním vybraných služieb partnerov alebo iných výhod. Poskytovateľ sa usiluje dohodnúť čo možno najlepšie podmienky a neustále rozširovať sieť svojich obchodných partnerov.
2. Prehľad aktuálnych obchodných partnerov je prístupný online na internetovej stránke poskytovateľa – www.zlavyprevas.sk – vrátane ďalších informácií o rozsahu a výške poskytovaných zliav, rozsahu služieb a o iných výhodách spojených s vlastníctvom zľavovej karty.
3. Poskytovateľ na svojej webovej stránke zverejňuje aktuálne platné znenie cenníka služieb poskytovaných poskytovateľom. Poskytovateľ je oprávnený zmeniť ceny jednotlivých ním ponúkaných služieb z dôvodu zmeny príslušných právnych predpisov (napr. daňových predpisov), z dôvodu zmeny finančnej, hospodárskej alebo sociálnej situácie v Slovenskej republike alebo na základe inými dôvodmi podmieneného rozhodnutia spoločnosti. Poskytovateľ je rovnako oprávnený rozšíriť ním ponúkané služby a za týmto účelom ich doplniť spolu s aktuálnou cenou služby do cenníka.
4. Poskytovateľ nezodpovedá za kvalitu predaných tovarov a poskytnutých služieb zo strany partnerov. Uskutočnením nákupu alebo využitím služieb partnerov na základe zľavovej karty vzniká zmluvný vzťah medzi zákazníkom a partnerom, ktorý tovar alebo služby poskytol, a preto je potrebné s prípadnými reklamáciami, sťažnosťami alebo podnetmi vo vzťahu k poskytnutému tovaru alebo službám partnera obrátiť sa priamo na partnera, ktorý službu alebo tovar poskytol.
5. Poskytovateľ umožní svojim zákazníkom získať bonus za odporučenie nového potenciálneho zákazníka (ďalej len ako „bonus“), pričom právo na bonus vznikne zákazníkovi v prípade, ak sa tento nový odporučený potenciálny zákazník stane zákazníkom poskytovateľa a uzatvorí s poskytovateľom Zmluvu o poskytnutí výhod, pričom zároveň tento nový zákazník od Zmluvy o poskytnutí výhod neodstúpi v lehote 14 dní od uzatvorenia Zmluvy o poskytnutí výhod v zmysle článku 7/ ods. 2 VOP. Tento nový potenciálny zákazník musí spĺňať všetky podmienky pre úspešnú registráciu podľa týchto VOP poskytovateľa a súčasne tiež:
- v čase odporučenia nie je zákazníkom poskytovateľa,
- v čase odporučenia nemá podanú žiadosť o registráciu u poskytovateľa,
- nejde o osobu, ktorá už v minulosti bola zákazníkom poskytovateľa a ktorej účasť v zľavovom programe z akéhokoľvek dôvodu zanikla,
- nie je zamestnancom poskytovateľa alebo blízkou osobou zamestnanca poskytovateľa.
Výška bonusu za odporúčanie každého nového potenciálneho zákazníka predstavuje sumu vo výške 3,- EUR. Zákazník môže za odporúčanie nových potenciálnych zákazníkov získať bonus maximálne v sume 300,- EUR za jeden kalendárny rok. Po dosiahnutí maximálneho limitu podľa predchádzajúcej vety už zákazníkovi právo na bonus podľa tohto bodu VOP nevzniká. Na vyplatenie bonusu nemá zákazník právny nárok. Bonus bude zákazníkovi vyplatený jedenkrát ročne a to bezhotovostným prevodom na bankový účet zákazníka, ktorý zákazník oznámi poskytovateľovi a to v termíne do 15. januára nasledujúceho roka.
Za odporučenie nového potenciálneho zákazníka sa považuje ak, potenciálny zákazník žiadajúci o registráciu u poskytovateľa uvedie v procese registrácie meno a priezvisko osoby, na odporúčanie ktorej podáva žiadosť o registráciu svojej osoby ako zákazníka poskytovateľa. Za odporúčajúcu osobu, ktorej vzniká právo na vyplatenie bonusu sa považuje zákazník, ktorého meno a priezvisko nový potenciálny zákazník v procese registrácie uviedol. Odporúčajúcou osobou, ktorej vzniká nárok na vyplatenie bonusu môže byť len zákazník poskytovateľa. Iné spôsoby odporúčania nových potenciálnych zákazníkov nezakladajú právo na bonus. Zákazník, ktorý bol označený ako odporúčajúci zákazník bude zo strany poskytovateľa o tejto skutočnosti ako aj o výške bonusu informovaný.

6/ Obsah práva na poskytnutie výhod
1. Poskytovateľ poskytuje zákazníkom v rámci zľavového programu nasledovné druhy výhod:
A: Zľavy z kúpnej ceny tovaru alebo služieb poskytovaných partnermi poskytovateľa.
B: Vybrané služby partnerov, ktorých poskytnutie je úplne alebo čiastočne viazané na účasť zákazníka v zľavovom programe.

7/ Zánik účasti na zľavovom programe
1. Poskytovateľ dočasne alebo úplne vyradí zo zľavového programu zákazníka:
a. ktorému bola vydaná zľavová karta, a ktorý nespĺňa alebo prestal spĺňať podmienky pre registráciu zákazníka;
b. ktorý o vyradenie požiadal. Žiadosť o vyradenie zo zľavového programu je zákazník oprávnený zaslať poskytovateľovi písomne na adresu sídla poskytovateľa. Žiadosť o vyradenie musí byť zákazníkom vlastnoručne podpísaná. Zákazník je oprávnený o vyradenie požiadať aj elektronicky, v tomto prípade elektronickú žiadosť doplní v lehote 5 pracovných dní aj písomne. Na základe žiadosti zákazníka o vyradenie zo zľavového programu podľa tohto bodu bude zákazník zo zľavového programu vyradený k poslednému dňu kalendárneho mesiaca, v ktorom bola žiadosť o vyradenie doručená poskytovateľovi.
c. ktorý odstúpil od zmluvy o poskytnutí výhod v súlade s bodom 2 tohto článku alebo bodom 1 článku 10/ týchto VOP;
d. ktorý závažným spôsobom alebo opakovane porušuje zmluvu o poskytnutí výhod;
e. v prípade zániku vlastníckeho práva zákazníka ku zľavovej karte.
2. Zákazník je v súlade s ust. § 7 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy o poskytnutí výhod do štrnástich (14) dní odo dňa účinnosti zmluvy o poskytnutí výhod, pričom lehota sa považuje za zachovanú, ak bolo odstúpenie najneskôr v posledný deň lehoty odoslané poskytovateľovi. Zákazník môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy u poskytovateľa v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči. Spotrebiteľ môže použiť formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý mu pri podpise zmluvy o poskytnutí výhod odovzdal poskytovateľ.
3. V súlade s ust. § 7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov zákazník nemôže odstúpiť od zmluvy o poskytnutí výhod ak sa poskytovanie služieb začalo s výslovným súhlasom zákazníka a zákazník bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby. Za súhlas zákazníka sa považuje prvé využitie služby zľavového programu, t.j. prvé uplatnenie práva na poskytnutie akejkoľvek výhody.
4. V prípade vyradenia zákazníka zo zľavového programu z akéhokoľvek dôvodu, je zákazník povinný v lehote pätnásť (15) dní odo dňa ukončenia účasti na zľavovom programe, t.j. odo dňa ukončenia platnosti zmluvy o poskytnutí výhod vrátiť poskytovateľovi zľavovú kartu, okrem prípadu, ak k zániku účasti dôjde v zmysle ods. 1 písm. e. tohto článku VOP poskytovateľa a súčasne zákazník už nemá zľavovú kartu v držbe, v týchto prípadoch však platí oznamovacia povinnosť zákazníka v zmysle článku 4./ ods. 16) týchto VOP. V prípade nevrátenia zľavovej karty podľa predchádzajúcej vety z akéhokoľvek dôvodu je zákazník povinný zaplatiť poskytovateľovi pokutu vo výške 20,- EUR. Zľavová karta nesmie byť v okamihu vyradenia zákazníka zo zľavového programu zaťažená žiadnymi právami tretích osôb. Zákazník je zároveň najneskôr v lehote tridsať (30) dní odo dňa ukončenia účasti na zľavovom programe povinný vyrovnať všetky svoje záväzky, ktoré má voči poskytovateľovi z titulu účasti na zľavovom programe alebo z titulu vlastníctva a používania zľavovej karty.
5. Zánikom účasti v zľavovom programe zaniká právo zákazníka na poskytnutie výhod a zľavová karta bude trvale zablokovaná.

8/ Reklamácie a alternatívne riešenie sporov
1. S prípadnými reklamáciami služieb poskytovateľa je zákazník oprávnený sa obrátiť priamo na poskytovateľa. Spôsob a postup uplatnenia reklamácie, ako i práva a povinnosti zákazníka a poskytovateľa v súvislosti s podávaním a vybavovaním reklamácií upravuje Reklamačný poriadok poskytovateľa, ktorého aktuálne znenie je vždy prístupné na webovej stránke poskytovateľa www.zlavyprevas.sk.
2. V súlade so zákonom č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov má spotrebiteľ právo obrátiť sa na poskytovateľa so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým poskytovateľ vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že poskytovateľ porušil jeho práva. Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov, ktorým je Slovenská obchodná inšpekcia, Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27, resp. iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke mhsr.sk), ak poskytovateľ na žiadosť podľa predchádzajúcej vety odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania. Možnosť spotrebiteľa obrátiť sa na súd týmto nie je dotknutá.

9/ Ochrana osobných údajov
Pre účely tohto článku VOP bude poskytovateľ definovaný v článku 1./ VOP označený ako prevádzkovateľ alebo spoločnosť a zákazník a/alebo potenciálny zákazník definovaný článku 1./ VOP ako dotknutá osoba.
Prevádzkovateľ, obchodná spoločnosť Zľavy pre Vás, s.r.o., so sídlom Čsl. armády 3, 036 01 Martin, Slovenská republika, IČO: 50 402 293, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina v oddiele Sro, vložka č. 66010/L, email: info@zlavyprevas.sk , tel. kontakt: 0903 423 818 pri svojej činnosti spracúva osobné údaje dotknutých osôb.
Na účely tohto článku VOP a informácií pre dotknuté osoby sa dotknutou osobou rozumie fyzická osoba, ktorej sa osobné údaje týkajú, osobným údajom rozumejú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, napríklad titul, meno, priezvisko, dátum narodenia a pod.
1. Spoločnosť vyhlasuje, že osobné údaje dotknutých osôb spracúva v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení (ďalej len „zákon“) a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. 4. 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „Nariadenie“), ktoré sú účinné od 25.05.2018.
2. Riadne spracúvanie osobných údajov dotknutých osôb je pre našu spoločnosť veľmi dôležité a ich ochrane venujeme náležitú pozornosť, preto by sme Vám týmto radi poskytli podrobné informácie predovšetkým o tom, prečo spracúvame Vaše osobné údaje, na akom základe a na aké účely a aké práva máte v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov, ale aj ďalšie dôležité informácie.
3. Spoločnosť všetky osobné údaje považuje za prísne dôverné a je s nimi nakladané v súlade s platnými zákonnými ustanoveniami v oblasti ochrany osobných údajov.
4. Na zaistenie ochrany a bezpečnosti spracúvaných osobných údajov prijala spoločnosť primerané technické a organizačné opatrenia. Bezpečnostné opatrenia technického a organizačného charakteru chránia spracúvané osobné údaje pred ich poškodením, zničením, stratou, neoprávneným prístupom a sprístupnením, zverejnením alebo poskytnutím neoprávneným osobám, ako aj pred akýmikoľvek inými neprípustnými spôsobmi spracúvania. Zamestnanci prevádzkovateľa a iné osoby oprávnené nakladať s osobnými údajmi dotknutých osôb sú v súlade s Nariadením a zákonom riadne poučené o svojich povinnostiach, najmä o povinnosti zachovávať dôvernosť a mlčanlivosť o osobných údajoch.
5. Prevádzkovateľ ustanovil zodpovednú osobu v zmysle čl. 37 a nasl. Nariadenia, ktorej činnosť a úlohy vykonáva spoločnosť PROENERGY, s.r.o., so sídlom Priemyselná 1, 031 01 Liptovský Mikuláš , IČO: 43 965 849, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina v oddiele Sro, vložka č. 20143/L, email: martin.pilka@proenergy.sk tel. kontakt: +421 948 192 445

Účely, právny základ a doba spracúvania osobných údajov spoločnosťou
6. Osobné údaje zákazníka/alebo potenciálneho zákazníka v rámci obchodného styku prevádzkovateľa a dotknutej osoby spracúvame na nasledovné účely:
a. uzatvorenia, plnenia a existencie zmluvného vzťahu založeného Zmluvou o poskytovaní výhod, vrátane predzmluvného vzťahu, medzi prevádzkovateľom ako Poskytovateľom a dotknutou osobou ako zákazníkom a/alebo potenciálnym zákazníkom (ďalej aj „Zmluva“), ktorým sa rozumie najmä, nie však výlučne čerpanie výhod zľavového programu, zaradenie zákazníka do zľavového programu, využívanie výhod poskytovaných v rámci zľavového programu a ďalších postupov s tým spojených a tiež šírenie obchodných oznamov a služieb prevádzkovateľa na základe uzatvorenej Zmluvy, ktoré budú prevádzkovateľovi oznámené v súvislosti so žiadosťou o registráciu dotknutej osoby v elektronickom systéme prevádzkovateľa alebo prostredníctvom krátkej textovej správy SMS alebo v súvislosti uzatváraním, trvaním a ukončením Zmluvy.
Právnym základom spracúvania osobných údajov podľa tohto odseku 6 písm. a. tohto článku VOP je plnenie zmluvy a vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia.
b. ponuka produktov a služieb spoločnosti a poskytovanie informácií v rámci priameho marketingu.
Právnym základom spracúvania osobných údajov podľa tohto odseku 6. písm. b. je oprávnený záujem prevádzkovateľa, ktorým je spracúvanie osobných údajov na priamy marketing prevádzkovateľa v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia.
7. Na účely uzatvárania, evidencie a správy Zmlúv (písm. a. bodu 6) je prevádzkovateľ oprávnený osobné údaje spracúvať po dobu trvania zmluvy a tiež po jeho skončení až do definitívneho vysporiadania všetkých záväzkov zmluvných strán z nej a po dobu najviac 2 rokov odo dňa definitívneho vysporiadania všetkých záväzkov zmluvných strán zo Zmluvy. Po skončení Zmluvy bude prevádzkovateľ osobné údaje spracúvať za účelom realizácie postupu pri vymáhaní dlžných čiastok a/alebo uplatnenia reklamácie a ďalších postupov s tým spojených a len v rozsahu nevyhnutnom na dosiahnutie tohto účelu. Dlhšiu dobu je možné osobné údaje dotknutých osôb spracúvať len ak je to nevyhnutné podľa príslušných právnych predpisov, resp. ak je to nevyhnutné na dobu potrebnej archivácie účtovných dokladov, zmluvnej a inej dokumentácie a to len v nevyhnutnom rozsahu. Spracúvanie osobných údajov dotknutej osoby, t.j. aj ich poskytnutie prevádzkovateľovi na účel špecifikovaný v tomto bode je nevyhnutné na účely uzatvorenia, plnenia a existencie zmluvy. Ak dotknutá osoba osobné údaje neposkytne, nie je možné uzatvoriť zmluvu a teda ani poskytnúť služby alebo iné produkty spoločnosti.
8. Spracúvanie osobných údajov pre účely plnenia zmluvného vzťahu, účtových a daňových účelov a plnenia ostatných právnych povinností prevádzkovateľa sú zákonnými či zmluvnými požiadavkami. Bez ich poskytnutia nevie prevádzkovateľ zmluvu uzatvoriť.
9. Na účely priameho marketingu (písm. b. bod 6) prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe oprávnených záujmov, ktoré sleduje. Na základe oprávnených záujmov prevádzkovateľ osobné údaje nespracúva v prípadoch kedy nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov. Na tento účel je prevádzkovateľ oprávnený spracúvať osobné údaje dotknutej osoby po dobu 5 rokov odo dňa ukončenia zmluvného vzťahu. Na účely vykonávania marketingovej činnosti prevádzkovateľa je prevádzkovateľ oprávnený osobné údaje dotknutej osoby poskytnúť tretím osobám, ktoré sa na marketingovej činnosti prevádzkovateľa podieľajú, t.j. ktoré túto činnosť pre prevádzkovateľa zabezpečujú alebo priamo vykonávajú, to však výlučne na účely marketingovej činnosti prevádzkovateľa. Spracúvanie osobných údajov na účely marketingu je dobrovoľné a nie je nevyhnutné a nemá vplyv na účely uzatvorenia, plnenia a existencie zmluvy. Bez poskytnutia týchto údajov však nevie prevádzkovateľ informácie o novinkách, akciách, udalostiach, službách a produktoch (newsletter) zasielať.
10. Spracovanie osobných údajov na marketingové účely je spracovanie osobných údajov za účelom, aby mohol prevádzkovateľ zasielať na oznámenú adresu elektronickej pošty informačné materiály o produktoch, akciách a kampaniach prevádzkovateľa, na vykonávanie marketingovej činnosti a podpory predaja; kontaktovať zákazníka a zasielať mu reklamné informácie a oznamovať mu ponuky; ďalších produktov, služieb a/alebo marketingových akcie prevádzkovateľa, prostriedkami elektronickej diaľkovej komunikácie využívať na uvedené činnosti telefonický kontakt, krátke textové správy, správy elektronickej pošty prostredníctvom kontaktných údajov, ktoré zákazník oznámi prevádzkovateľovi. V niektorých prípadoch využíva prevádzkovateľ pri spracovaní osobných údajov na marketingové účely aj služby zmluvných partnerov, pri ktorých je nevyhnutné spracovanie osobných údajov na strane týchto zmluvných partnerov. Ide napríklad o zabezpečenie tlačových služieb alebo zabezpečenie telefonickej informačnej služby, korešpondenčného styku. V týchto prípadoch v súlade so zákonom prevádzkovateľ poveruje týchto zmluvných partnerov spracovaním osobných údajov. Prevádzkovateľ pri výbere zmluvných partnerov dbá na ich spoľahlivosť a v zmluve so zmluvným partnerom sú vždy ošetrené aj pravidlá ochrany osobných údajov.

Rozsah spracúvaných osobných údajov
11. Dotknutými osobami, ktorých osobné údaje prevádzkovateľ spracúva sú zákazníci a/alebo potenciálni zákazníci, ktorí sú fyzickými osobami.
12. V nadväznosti na príslušný právny základ a účel spracúvania spoločnosť spracúva nasledujúce osobné údaje, respektíve kategórie osobných údajov:
- identifikačné a adresné údaje: meno, priezvisko, titul, adresa trvalého bydliska, adresa prechodného bydliska ak existuje, doručovacia alebo iná kontaktná adresa, dátum narodenia, rodné číslo, číslo občianskeho preukazu, vlastnoručný podpis;
- kontaktné údaje: napr. telefónne číslo, e-mailová adresa;
- údaje spojené so zmluvným vzťahom: číslo bankového účtu, história čerpania výhod na základe zmluvného vzťahu s prevádzkovateľom,
- údaje poskytnuté zákazníkom a/alebo potenciálnym zákazníkom v registračnom formulári alebo v iných dokumentoch a pri komunikácii so spoločnosťou v rámci zmluvného vzťahu.
13. Na účely priameho marketingu (písm. b ods. 6) prevádzkovateľ spracúva osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, korešpondenčná adresa, emailová adresa a telefonický kontakt.
14. Dotknutá osoba je povinná a zodpovedá za to, že všetky osobné údaje, ktoré prevádzkovateľovi poskytla sú pravdivé, správne, úplné a všetky prípadné zmeny týchto údajov je povinná bezodkladne oznamovať prevádzkovateľovi.

Prístup k osobným údajom a prenos údajov do tretích krajín
15. Prístup k osobným údajom môžu mať nasledujúce kategórie príjemcov (Partnerov, ktorí vykonávajú činnosti týkajúce sa Zmluvy alebo týkajúce sa iných činností a povinností prevádzkovateľa v súvislosti so službami a produktmi prevádzkovateľa)
- poskytovatelia účtovného, finančného, daňového poradenstva,
- poskytovatelia IT služieb,
- poskytovatelia správy našich webových stránok,
- poskytovatelia analytických služieb, poskytovatelia softvérových riešení používaných spoločnosťou,
- poskytovatelia právnych služieb, advokáti, notári, exekútori
- poskytovatelia v oblasti správy a vymáhania pohľadávok prevádzkovateľa,
- poskytovatelia tlačových, prepravných a doručovacích služieb,
- partneri spolupracujúci s nami na vernostných programoch, pri organizovaní konferencií, seminárov a iných prezentačných akcií,
- inkasné spoločnosti, banky, platitelia mzdy alebo iného príjmu, audítori, poštové podniky,
- partner poskytujúci služby záložne definované v článku 1./ týchto VOP, v prípade ak potenciálny zákazník v procese registrácie u prevádzkovateľa požiada o registráciu na účely využívania služieb záložne,
- partneri, ktorí pre prevádzkovateľa zaisťujú priamy marketing,
- iný oprávnený subjekt, o ktorom tak ustanovuje osobitný zákon.
16. Prevádzkovateľ môže v súlade s čl. 28 Nariadenia poveriť ďalšiu osobu – sprostredkovateľa, aby v mene prevádzkovateľa spracúval osobné údaje, a to výlučne v rámci účelu spracúvania, na ktorý boli osobné údaje poskytnuté. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že pri výbere sprostredkovateľov dbá na ich odbornú, technickú, organizačnú a personálnu spôsobilosť a na schopnosť zaručiť bezpečnosť spracúvaných údajov. So sprostredkovateľmi prevádzkovateľ uzatvára zmluvu o spracúvaní osobných údajov, ktorá zaväzuje sprostredkovateľa dodržiavať stanovené podmienky ochrany osobných údajov. Prevádzkovateľ poveril spracúvaním osobných údajov sprostredkovateľa – spoločnosť Files. fm LLC so sídlom: Stabu street 119, Riga, LV-1009, Lotyšsko
17. Prenos osobných údajov dotknutej osoby do tretích krajín, alebo medzinárodných organizácií sa nevykonáva.
18. Prevádzkovateľ nespracúva osobné údaje profilovaním, ani obdobným spôsobom založenom na automatizovanom individuálnom rozhodovaní.

Práva každej dotknutej osoby
19. Dotknutá osoba má právo na prístup ku svojim údajom. Na základe žiadosti dotknutej osoby vystaví prevádzkovateľ potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje dotknutej osoby, ktoré sa jej týkajú. Pokiaľ prevádzkovateľ tieto osobné údaje spracúva, vystaví na základe žiadosti dotknutej osoby kópiu týchto osobných údajov.
20. Pokiaľ dotknutá osoba požiada o informácie formou elektronických prostriedkov, budú jej poskytnuté v bežne používanej elektronickej podobe, a to formou e-mailu, pokiaľ výslovne nepožiada o iný spôsob poskytnutia.
21. Dotknutá osoba má právo na opravu osobných údajov, pokiaľ o nej prevádzkovateľ eviduje nesprávne osobné údaje. Zároveň má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov. Prevádzkovateľ vykoná opravu, prípadne doplnenie osobných údajov bez zbytočného odkladu po tom, čo ho dotknutá osoba požiada.
22. Dotknutá osoba má právo na vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, za predpokladu, že:
a. osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali;
b. dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva,
c. dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu osobných údajov podľa ods. 25. tohto článku,
d. osobné údaje sa spracúvali nezákonne,
e. je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo
f. osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti osobe mladšej ako 16 rokov.
23. Dotknutá osoba nebude mať právo na výmaz osobných údajov za predpokladu, že je ich spracúvanie potrebné:
a. na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie;
b. na splnenie povinnosti podľa zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi,
c. z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia,
d. na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely, pokiaľ je pravdepodobné, že právo na výmaz znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takéhoto spracúvania, alebo
e. na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.
24. Prevádzkovateľ vykoná výmaz osobných údajov dotknutých osôb na základe žiadosti, a to bez zbytočného odkladu po tom, čo vyhodnotí žiadosť dotknutej osoby ako dôvodnú.
25. Dotknutá osoba má právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, pokiaľ:
a. napadne správnosť osobných údajov námietkou podľa ods. 29. tohto článku, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov;
b. spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba žiada namiesto výmazu osobných údajov obmedzenie ich použitia;
c. prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;
d. dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu osobných údajov na základe oprávneného nároku prevádzkovateľa, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.
26. Pokiaľ dotknutá osoba žiada o obmedzenie spracúvania jej osobných údajov, prevádzkovateľ nebude s dotknutými údajmi vykonávať žiadne spracovateľské operácie, okrem uchovávania, bez súhlasu dotknutej osoby.
27. Dotknutá osoba bude prevádzkovateľom informovaná, pokiaľ bude obmedzenie spracúvania týchto údajov zrušené.
28. Dotknutá osoba má právo na prenosnosť údajov, čo znamená získanie osobných údajov, ktoré poskytla prevádzkovateľovi, pričom má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi v bežne používateľnom a strojovo čitateľnom formáte za predpokladu, že osobné údaje boli získané na základe súhlasu dotknutej osoby alebo na základe zmluvy a ich spracovanie prebieha formou automatizovaných prostriedkov.

29. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať voči spracúvaniu jej osobných údajov z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie. Dotknutá osoba môže namietať spracúvanie jej osobných údajov na základe:
a. právneho titulu plnenia úloh realizovaných vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci, alebo z právneho titulu oprávneného záujmu prevádzkovateľa,
b. spracúvania osobných údajov na účely priameho marketingu,
c. spracovania na účely vedeckého či historického výskumu alebo na štatistické účely.
30. Pokiaľ dotknutá osoba namietne spracúvanie osobných údajov na účely priameho marketingu podľa ods. 29. bodu b. tohto článku, jej osobné údaje prevádzkovateľ nemôže ďalej spracúvať (prípady podľa bodu 6 písm. b. tohto článku VOP).
31. Prevádzkovateľ doručenú námietku v primeranom čase posúdi. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku.

32. Dotknutá osoba má právo na neúčinnosť automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje profilovaním, ani obdobným spôsobom založenom na automatizovanom individuálnom rozhodovaní.
33. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, pokiaľ bolo spracúvanie osobných údajov založené na tomto právnom základe.
34. Dotknutá osoba svoj súhlas odvolá kontaktovaním zodpovednej osoby prevádzkovateľa, spoločnosť PROENERGY, s.r.o. alebo prevádzkovateľa so svojou požiadavkou akýmkoľvek zvoleným spôsobom. Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú uvedené vyššie v časti „Úvodné ustanovenia“.
35. Zákonnosť spracúvania osobných údajov na základe udeleného súhlasu však nie je jeho odvolaním dotknutá.
36. Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, pokiaľ sa domnieva, že boli porušené jej práva v oblasti ochrany osobných údajov.
37. Dotknutá osoba sa môže so svojimi pripomienkami a žiadosťami týkajúcimi sa spracúvania osobných údajov obrátiť na ustanovenú zodpovednú osobu prevádzkovateľa, spoločnosť PROENERGY, s.r.o. alebo prevádzkovateľa, a to písomnou formou alebo elektronickými prostriedkami na kontaktných údajoch uvedených vyššie.

10/ Záverečné ustanovenia
1. Potenciálnemu zákazníkovi, resp. zákazníkovi ako spotrebiteľovi bude prevádzkovateľom mobilnej siete účtovaný poplatok za použitie služieb mobilnej telekomunikačnej siete – odoslanie SMS správ poskytovateľovi. Poplatok (náklady) za zaslanie jednej textovej správy SMS zákazníkom ako spotrebiteľom poskytovateľovi sa určí podľa platného cenníka prevádzkovateľa mobilnej siete. Potenciálny zákazník, resp. zákazník ako spotrebiteľ znáša náklady na poštovné, v prípade ak zasiela poskytovateľovi písomnosti Poštou (napr. poštovné v prípade vrátenia zľavovej karty v zmysle článku 7 bod 4 týchto VOP, ako aj prípadné náklady zákazníka na bankové poplatky pri úhrade poplatkov za poskytovanie služieb poskytovateľa bezhotovostným bankovým prevodom na bankový účet poskytovateľa alebo hotovostným vkladom na bankový účet poskytovateľa. Potenciálny zákazník, resp. zákazník ako spotrebiteľ znáša aj prípadné náklady na telefonickú komunikáciu zákazníka ako volajúceho so zákazníckym centrom poskytovateľa. Poskytovateľ nepoužíva číslo služby so zvýšenou tarifou.
2. Poskytovateľ je oprávnený tieto VOP alebo cenník služieb jednostranne zmeniť z dôvodu zmeny politiky poskytovateľa v oblasti poskytovania výhod zákazníkom v rámci zľavového programu, alebo z dôvodu zmeny príslušných právnych predpisov, z dôvodu zmeny finančnej, hospodárskej alebo sociálnej situácie v Slovenskej republike. Prípadné zmeny VOP alebo cenníka služieb zverejní poskytovateľ na svojej webovej stránke www.zlavyprevas.sk najmenej dva týždne pred určeným dňom účinnosti zmeny. Ak zákazník nesúhlasí so zmenou, je povinný svoj nesúhlas písomne oznámiť v lehote dvoch týždňov a v tejto lehote je zároveň oprávnený na okamžité bezplatné skončenie zmluvy odstúpením. Doručením písomného oznámenia o odstúpení zo strany zákazníka zmluva zaniká a súčasne sa stávajú splatnými všetky doposiaľ neuhradené záväzky zákazníka voči poskytovateľovi. Zákazník je povinný doručiť oznámenie o odstúpení od zmluvy najneskôr do uplynutia dvojtýždňovej lehoty v zmysle tohto bodu. Ak zákazník vo vyššie uvedenej lehote neoznámi poskytovateľovi svoj nesúhlas so zmenou VOP alebo cenníka služieb, platí, že so zmenou súhlasí a vzájomné vzťahy medzi zákazníkom a poskytovateľom sa odo dňa účinnosti zmeny VOP riadia zmenenými VOP, resp. zmeneným cenníkom služieb poskytovateľa.
3. Právne vzťahy, ktoré nie sú zmluvou o poskytnutí výhod a týmito VOP výslovne upravené sa spravujú všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike.
4. Zákazník potvrdzuje zaslaním žiadosti o registráciu, že sú mu VOP známe, rozumie im, súhlasí s nimi a v plnom rozsahu ich prijíma.
5. Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť od 15.10.2018.

© 2016 Zľavy pre Vás s.r.o.    web design h24